Utbildningar i regelefterlevnad

Utbildningar i regelefterlevnad är inte bara något som snabbt ska klaras av. Vi på Datafisher är övertygade över att regelefterlevnad kan läras ut på ett engagerande, inspirerande och pedagogiskt sätt så att alla på ert företag har tillgång till att förstå de regler som är relevanta för er verksamhet.

Ert företag förtjänar det bästa. Datafishers utbildningar i regelefterlevnad och etik bidrar till det viktigaste:

riskreducering i hela organisationens verksamhet
kunskap att uppfylla lagar och förordningar om efterlevnad
ökad medvetenhet om regelefterlevnad och bästa praxis
en säkrare och bättre företagskultur.

Läs mer

Utbildningar i regelefterlevnad har betydelse: lär er om etik, regelefterlevnad och hållbarhet på ett nytt sätt – tråkiga teman görs intressanta!

Smiling women infront of laptop at compliance online training

 

Vad är digitala utbildningar i regelefterlevnad?

Utbildningar i regelefterlevnad, etik och hållbarhet stärker er företagskultur och minskar riskerna i ert företag.

Datafishers omfattande erfarenhet av att producera digitala utbildningar och program gällande säkerhet, etik och regelefterlevnad garanterar att ni:

skyddar ert företags anseende
stärker er konkurrenskraft i affärslivet och som arbetsgivare
minimerar risken för bristande regelefterlevnad i er verksamhet

Allt detta är bästa praxis i dagens affärsvärld, och det är inte bara ett krav för företag, utan ett måste för att överleva sig på en konkurrensutsatt marknad.

Minska krångel, minska kostnader, minska risk med Datafishers webbutbildningar i regelefterlevnad.

Läs mer

Vi bryr oss om ditt företag: webbundervisning i etik, hållbarhet och regelefterlevnad görs annorlunda, det görs rätt.

Innehåll för framtiden

Företag förändras i snabb takt och det gäller även regelefterlevnad – våra utbildningar och tjänster hjälper ert företag att förbereda sig för framtiden. Vårt benchmarkade innehåll uppdateras med de senaste bestämmelserna när de lanseras, inte årligen som hos andra. Ni behöver alltså aldrig vänta på resultat, och era etik- och efterlevnadskurser hålls uppdaterade utan att ni behöver tänka på det själva.

Lärande handlar om människor

Ändring av beteende och anpassning till nya mönster börjar med effektivt lärande. Våra utbildningar innehåller videoscenarier, aktiviteter och videor för feedback för att effektivt utforma exempel och förebilder för olika situationer som era anställda dagligen stöter på.

Regelefterlevnad som passar er

Vi vill att ert företag ska sticka ut från mängden, och det gäller också era utbildning i regelefterlevnad. Vi skräddarsyr varje utbildning utgående från era riktlinjer, regler, relevanta situationer och ert varumärke. Genom att använda olika animeringsstilar kan vi matcha ert företags karaktär och företagskultur.

Engagemang på varje sida

Det får inte vara tråkigt. Vi skräddarsyr det visuella materialet så att det matchar ert varumärke. På det här sättet säkerställer vi att kursdeltagarna vet att företaget står bakom budskapet och inte endast vi. Det håller dem engagerade och gör att budskapet förankras.

Modulärt och adaptivt lärande

Modulär design och adaptivt lärande hjälper er och kursdeltagarna att sålla bort information som inte är relevant. På det här sättet blir kursen mer koncis och sparar värdefull tid för er och era medarbetare.

E-lärande – expertis och handledning

Dra nytta av vår 20-åriga erfarenhet av digitalt lärande så slipper ni krångel och når enkelt de resultat ni vill ha. Vi vet vad som fungerar och vi vågar säga det – eftersom vi har erfarenhet som bekräftar det.

Skapa värde med mindre

Den bästa etik- och efterlevnadsutbildningen online som medarbetare kan tillägna sig på 30 minuter och 30 sekunder. Vi använder en blandning av fördjupat lärande, mikrolärande, nanolärande och till och med picolärande för att arbeta med varje nivå i ert företag och hela tiden skapa värde.

Utbildningslösning på nästa nivå

I framgångsrik utbildning om etik och regelefterlevnad måste resultat kunna mätas. Få tillgång till den lärplattform som Datafisher använder i över 40 länder för förverkligande, rapportering och verifiering.

En partner för livet

Vi tror på våra utbildningar om regelefterlevnad och etik och vi bevisar det genom att erbjuda support för tekniska problem, ändringar eller uppdateringar långt efter att utbildningen har lanserats. Vårt partnerskap slutar inte efter att utbildning levererats. Vi vill att ni alltid ska vara nöjda med våra tjänster.

Det här erbjuder vi: nyckelområden i regelefterlevnad.

Uppförandekod

Er uppförandekod är ett viktigt dokument som beskriver er organisations värderingar, standarder och förväntningar så att era anställda och intressenter vet vilka ni är, vad som är viktigt för er och vilka normer gällande beteende som förväntas av dem. Engagerande och effektiv utbildning om uppförandekoden är ett viktigt sätt att stärka er organisations identitet och etiska kultur genom att kommunicera dessa värderingar, normer och förväntningar till era anställda och andra intressenter i er verksamhet.

Uppförandekod för leverantörer

Er uppförandekod för leverantörer informerar era affärspartner om er organisations värderingar, normer och förväntningar på områden som mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, lika möjligheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, hållbarhet och miljö. Engagerande och effektiv utbildning om uppförandekoden för leverantörer hjälper era affärspartner att förstå och uppfylla era normer och förväntningar så att ni kan garantera att sådant som mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, lika möjligheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt hållbarhet och miljö respekteras genom hela värdekedjan.

Antikorruption och mutor

Korruption – eller bara en föreställning om olämplig påverkan – kan allvarligt skada en organisations verksamhet och dess rykte. Skydda er organisations anseende och minska risken för korruption genom att säkerställa att era medarbetare och andra intressenter känner till era förväntningar, regler och gränser vad gäller gåvor och gästfrihet, intressekonflikter med mera – och särskilt var man ska vända sig för att få råd och hjälp.

Efterlevnad av konkurrens- och antitrustregler

Konkurrensrelaterade överträdelser kan bli både kostsamma och förödande för er organisations anseende och resultat. Engagerande och effektiv utbildning om grunderna i konkurrenslagstiftning kan bidra till att skydda er organisation och minska riskerna genom att era medarbetare blir medvetna om vilka konkurrensrelaterade beteenden och metoder som är tillåtna och förbjudna.

Integritetsskydd

Personuppgifter finns överallt, vilket gör det nödvändigt att följa bestämmelser om dataskydd. Garantera att era anställda förstår vad integritetsskydd innebär och vad deras roll är, så att de inte bara vet vad som förväntas av dem, utan också vad som är bästa praxis för att bevara personuppgifter – och er organisation – i säkerhet.

Integritetsskydd och it-säkerhet

Cyberrisker finns överallt och utvecklas hela tiden. Behovet att skydda personuppgifter och annan känslig information från obehörig tillgång har aldrig varit större. Vår kombinerade utbildning i integritetsskydd och it-säkerhet hjälper era anställda att förstå och identifiera de risker de möter samt anta bästa praxis för att säkerställa att lagar om integritetsskydd efterlevs och förhindra överträdelser och brott gällande datasäkerhet.

It-säkerhet

Nätfiske, hackade e-postkonton, lösenordsstöld och hackningsförsök är bara några få it-säkerhetsrisker som ert företag och era medarbetare ställs inför varje stund varje dag. De bästa riskbedömningarna identifierar enstämmigt personalutbildning som den svaga länken i it-säkerhetsstrategier. Ni kan alltså minimera er risk genom att se till att era medarbetare förstår vilken viktig roll de har i fråga om it-säkerhet och vilken bästa praxis som bör följas.

Mänskliga rättigheter

Att säkerställa att mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter respekteras i hela värdekedjan blir allt viktigare, inte bara för att skydda er organisations varumärke och anseende, utan också för att eliminera kränkningar av de mänskliga rättigheterna och förbättra arbetstagares situation överallt. Engagerande och effektiv utbildning om mänskliga rättigheter kan hjälpa era anställda och intressenter att dels förstå er organisations åtagande gällande mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, dels uppfatta era ansträngningar att främja dem i all er affärsverksamhet överallt.

Diversitet, jämlikhet och inkludering

Lyckliga medarbetare gör organisationer lyckliga. Diversitet, jämlikhet och inkludering är viktiga för att odla en organisationskultur som främjar medarbetarnas välmående, balans mellan arbete och privatliv samt organisationens framgång överlag. Vår utbildning i diversitet, jämlikhet och inkludering kan hjälpa er organisation att stärka arbetsplatskulturen samt säkerställa att era anställda och andra intressenter förstår hur er organisation värderar diversitet, engagerar sig för lika möjligheter och står bakom en inkluderande arbetsplats för allas välmående.

Hälsa och säkerhet

Vi förtjänar alla att arbeta på en hälsosam och säker arbetsplats. Men hälsosamma, säkra arbetsplatser uppstår inte av sig själva. De är resultatet av bästa praxis och av en arbetsplatskultur där säkerhet prioriteras. Vår utbildning om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen kan hjälpa er att öka era medarbetares medvetenhet om säkerhetsrisker, undvika riskfyllda situationer och handlingar, främja säkra arbetsmetoder samt stärka er organisations säkerhetskultur för att skapa och upprätthålla en arbetsplats som är fri från olyckshändelser.

Varför välja våra etik- och efterlevnadsutbildningar.

Med Datafisher kan varje människa på varje nivå i ert företag delta i utbildning som är effektiv, rolig och ger resultat. Vi bistår med just sådana webbutbildningar i etik- och regelefterlevnad som era medarbetare behöver för att främja tillväxt, minska risk och fortsätta vara inspirerade.

Mätbart värde med större genomslagskraft betyder bättre resultat

Med mer än tio års erfarenhet vet vi hur efterlevnadskurser blir intressanta, engagerande och effektiva för varje nivå i er organisation. Och eftersom vi kan sköta hela processen internt – från innehåll till planering till förverkligande – slipper ni onödigt besvär samtidigt som acceptansen hos medarbetarnas ökar. Vill ni ha mer värde? Öka och mät värdet genom att använda våra enkäter och planer för ibruktagandet.

Adaptivt och skräddarsytt lärande är för alla

I vårt omfattande högkvalitativa bibliotek ingår allt från fördjupad efterlevnadsutbildning till moduler byggda på mikrolärande, videor för nanolärande och referensmaterial för picolärande – allt sådant som kan anpassas enligt er organisations värderingar och målgruppens behov. Det betyder att varje deltagare står i centrum, vilket ger resultat och sparar tid. Varje plan och utbildning skräddarsys för den specifika målgruppen och dess demografiska sammansättning, vilket garanterar att utbildningen blir effektiv.

Immersivt lärande för maximal varaktighet

Immersiva, omslutande aktiviteter har bevisats maximera lärandets varaktighet, vara engagerande och stärka lärandemålen. Med vårt omfattande utbud av interaktiva aktiviteter och verklighetstrogna scenarier garanterar ni att era medarbetare internaliserar det som ni vill lära ut. Dessutom gör vi dem till era egna genom att anpassa dem till ert varumärke och era specifika riktlinjer och regler.

Toppkvalitet till lägre pris

Vi erbjuder visuellt tilltalande och engagerande digitala utbildningar i regelefterlevnad som uppfyller eller överträffar de högsta standarderna i de största nordiska företagen till förmånliga priser. Vår efterlevnadsutbildning fungerar inte endast för våra toppföretagskunder, utan kan vara perfekta också för er.

96%

av användarna inser vikten av de teman som behandlas

92%

av användarna förstår företagets riktlinjer och regler gällande utbildningens teman

88%

av användarna lär sig hur incidenter kopplade till utbildningens teman ska rapporteras

Kundupplevelser.

God funktionalitet, lätt att använda och bra användarupplevelse.

Stora Enso

Vårt samarbete med Datafisher har varit utmärkt från första början och är det fortfarande. Deras lärplattform är ett ypperligt verktyg när man producerar smarta webbutbildningsmoduler för olika ändamål (hållbarhet, säkerhet eller liknande).

Stora Enso

Ett nöje att arbeta med er! Utmärkt design, flexibelt och proaktivt samarbete med tydlig kommunikation mellan intressenter.

Swedish Orphan Biovitrum

Har du frågor? Skicka ett meddelande.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Stephen Stalter

Sr. Compliance Business Manager
+358 41 536 2900
[email protected]